Background

Đại Học Bắc British Columbia


Số DLI: O19283889692

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Prince George

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

153.00 CAD

University of Northern British Columbia (UNBC)

Địa chỉ khuôn viên

Northwest

4837 Keith Avenue

Terrace, British Columbia, V8G 1K7, Canada

Peace River-Liard

Box 1000, 9820 - 120th Avenue

Fort St. John, British Columbia, V1J 6K1, Canada

Prince George

3333 University Way

Prince George, British Columbia, V2N 4Z9, Canada

South-Central

S100 - 100 Campus Way

Quesnel, British Columbia, V2J 7K1, Canada

Wilp Wilxo’oskwhl Nisga’a

PO Box 70 3001 Ts'oohl Ts'ap Avenue

Gitwinksihlkw, British Columbia, V0J 3T0, Canada

Wood Innovation and Design Centre

499 George Street - 3rd Floor

Prince George, British Columbia, V2L 1R5, Canada

Đại Học Bắc British Columbia