Background

Đại học Mount Royal


Số DLI: O18761482032

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Calgary

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Mount Royal University

Địa chỉ khuôn viên

Lincoln Park Campus

4825 Mount Royal Gate SW

Calgary, Alberta, T3E 6K6, Canada

Springbank Campus

143 MacLaurin Drive

Springbank, Alberta, T3Z 3S4, Canada

Đại học Mount Royal