Background

Cao Đẳng George Brown


Số DLI: O19283850612

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

110.00 CAD

Sinh viên George Brown College trải nghiệm việc học tập trong thế giới thực thông qua giáo dục thực địa, nghiên cứu ứng dụng và các cơ hội Học tập Tích hợp Làm việc khác. Mối liên hệ chặt chẽ của chúng tôi với ngành có nghĩa là sinh viên được trải nghiệm công nghệ và xu hướng mới nhất mà họ có thể mong đợi trong lĩnh vực này.

Địa chỉ khuôn viên

Casa Loma

175 Kendal Avenue

Toronto, Ontario, M5R 1M3, Canada

St. James

200 King Street East

Toronto, Ontario, M5A 3W8, Canada

Sunnybrook Centre for Independent Living

2075 Bayview Avenue U-wing, Ground Floor

Toronto, Ontario, M4N 3M5, Canada

Waterfront

3 Lower Jarvis Street

Toronto, Ontario, M5E 3Y5, Canada

Cao Đẳng George Brown