Background

Đại học Fairleigh Dickinson


Số DLI: O19227134842

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Vancouver

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

136.00 CAD

Fairleigh Dickinson University

Địa chỉ khuôn viên

Florham Campus

285 Madison Avenue

Madison, Northwest Territories, 07940, Canada

Metropolitan Campus

Metropolitan Campus 1000 River Road

Teaneck, Newfoundland and Labrador, 07666, Canada

Vancouver Campus

842 Cambie Street

Vancouver, British Columbia, V6B 2P6, Canada

Đại học Fairleigh Dickinson